1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

rekrutacja banner 2017
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LESZNIE
 
ROK SZKOLNY 2017/2018
 
          REGULAMIN   I  ZASADY PRZYJĘĆ DO KLAS   PIERWSZYCH
 


WYMAGANE DOKUMENTY  I TERMINY:

·   W dniach od 22 maja 2017r. do 9 czerwca 2017r. godz.15.00 – dostarczenie do sekretariatu szkoły :

·   podanie wypełnione w wersji elektronicznej, wydrukowane i podpisane,

·   życiorys,

·   3 fotografie (opisane: imię i nazwisko, adres),

·   dodatkowe dokumenty dotyczące:

udziału w lekcjach religii lub etyki, deklaracji wyboru drugiego języka obcego, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz poświadczenia okoliczności wymienionych w punkcie 9 niniejszego regulaminu

Uwaga!!!

Dokumenty do pobrania (dostępne poniżej), które należy dołączyć do podania i życiorysu:
(kliknij na linki, aby otworzyć dany dokument)

Oświadczenie woli o uczęszczaniu na lekcji religii/etyki 

Rezygnacja rodzica z uczęszczania jego dziecka na lekcje religii/etyki
 
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

Deklaracja dotycząca języków obcych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka i wykorzystanie wizerunku


·         W dniach od 23 czerwca do 26 czerwca 2017r. dostarczenie świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego - kserokopie potwierdzone przez dyrektora gimnazjum,

·         12 lipca 2017godz.10.00 - ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do szkoły,

·         do 20 lipca 2017 godz.12.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez osobiste dostarczenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

·         21 lipca 2017 godz.13.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 
PROPONOWANE KIERUNKI  NAUCZANIA

PROFILE   KLAS:

·         A - matematyczno - fizyczny (politechniczny) j.angielski, drugi język do wyboru: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski,

/przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce, j.angielski w naukach technicznych/

przedmioty punktowane : matematyka, fizyka, język obcy

Klasa patronacka. Patronat Wydział Fizyki UAM w Poznaniu


·         B - matematyczno-językowy (ekonomiczny) - rozszerzony język angielski,

drugi język do wyboru : j.niemiecki, j.hiszpański, j.francuski, j.rosyjski

/przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce, zastosowanie technologii informacyjnej/

przedmioty punktowane: matematyka, geografia, język obcy

Klasa patronacka. Patronat Wydziału Zarządzania UE w Poznaniu


·         C - lingwistyczna - rozszerzony język angielski i rozszerzony język hiszpański                                      

/przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, język hiszpański

przedmioty uzupełniające : przyroda, historia i społeczeństwo, wiedza o krajach anglojęzycznych, wiedza o krajach hiszpańskojęzycznych /

przedmioty punktowane: język obcy, historia, matematyka

Klasa patronacka. Patronat Instytut Filologii Polskiej w Poznaniu


·         D - klasyczno-prawna rozszerzony język angielski, j.łaciński i kultura antyczna

drugi język do wyboru : j.niemiecki, j.hiszpański, j.francuski, j.rosyjski

/przedmioty rozszerzone: historia, j.łaciński i kultura antyczna, j. angielski

przedmioty uzupełniające: edukacja prawna, przyroda, język grecki/

przedmioty punktowane: historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy

Klasa patronacka. Patronat Instytutu Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu

i Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu


·         E - biologiczno-chemiczny (medyczny) j.angielski,                        

drugi język do wyboru: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski,

/przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,

przedmioty uzupełniające : historia i społeczeństwo, fizyka w naukach medycznych,

język łaciński w naukach przyrodniczych/

przedmioty punktowane: biologia, chemia, język obcy

Klasa patronacka. Patronat Wydział Biologii i Wydział Chemii UAM w Poznaniu

              

·         F - biologiczno-chemiczny – rozszerzony j.angielski,

drugi język do wyboru – j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski, j.francuski

/przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j.angielski

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka w naukach medycznych

język łaciński w naukach przyrodniczych, ekologia krajobrazu.

Przedmioty punktowane: biologia, chemia, język obcy

Klasa patronacka. Patronat Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


·         G - matematyczno-przyrodnicza –  język angielski rozszerzony,

drugi język do wyboru: j.niemiecki, j.hiszpański, j.francuski, j.rosyjski

/przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia lub biologia, j.angielski

przedmioty uzupełniające: ekologia krajobrazu, historia i społeczeństwo

przedmioty punktowane: język obcy, matematyka, geografia

Klasa patronacka. Patronat Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

UWAGA !


Dotyczy wszystkich klas pierwszych.

Wszystkie języki obce nauczane są w grupach międzyoddziałowych, zróżnicowanych ze względu na poziom kompetencji językowych.

Wszystkim chętnym uczniom klas pierwszych szkoła proponuje realizację programu DSD – nauczanie języka niemieckiego kończące się zdobyciem certyfikatu językowego DSD B2/C1.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1.      Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadgimnazjalnych (pod pojęciem „szkoła ponadgimnazjalna” należy rozumieć szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół).

2.      Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole,
wskazuje we wniosku kolejno interesujące go oddziały.


Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane.

3.      W procedurze rekrutacyjnej bierze się pod uwagę sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017

4.      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017r. ustala się następujący sposób przeliczania wyników egzaminu gimnazjalnego na punkty.

     wynik przedstawiony w procentach z:

- języka polskiego

- historii i wiedzy o społeczeństwie

- matematyki

- przedmiotów przyrodniczych

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

   mnoży się przez 0,2

6.Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie

   ukończenia gimnazjum za oceny wyrażone w stopniu:

   - celujący – przyznaje się 18pkt.

   - bardzo dobry – przyznaje się 17 pkt.

   - dobry – przyznaje się 14 pkt.

   - dostateczny – przyznaje się 8 pkt.

   - dopuszczający – przyznaje się 2 pkt.

punkty 2017

5.    Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowani są:

a)  laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych

b)  laureaci olimpiad dla gimnazjalistów:

-        Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów,

-        Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów,

-        Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistów;

c)  laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających zdobycie tytułu laureata.

Przywołane olimpiady i konkursy winny być organizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

6.    Szkolna komisja rekrutacyjna, 12 lipca 2017r., podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

7.    Szkolna komisja rekrutacyjna, 21 lipca 2017 r., podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia; ewentualnie podaje informację o liczbie wolnych miejsc.

8.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

9.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w etapie postępowania rekrutacyjnego

     lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w

     następnym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę poniższe kryteria:

a)     wielodzietność rodziny kandydata,

b)     niepełnosprawność kandydata,

c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)     objęcie kandydata pieczą zastępczą.

       Kryteria, o których mowa w pkt. 9, mają jednakową wartość.

10. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów, potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o których mowa w pkt.9, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta , burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

 

 

 

                              GWARANTUJEMY REALIZACJĘ PODSTAW PROGRAMOWYCH

                                  DAJĄCYCH PODŁOŻE DOBREGO PRZYGOTOWANIA

                                                   DO   EGZAMINU   MATURALNEGO

 

 

                                                                                                                                     Przewodniczący

Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

                                                                             I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich

       mgr inż. Robert Przykucki


 
 
Kliknij w poniższy banner !
 
 
dlaczego jedynka
 
Na skróty:
 
 

 
 
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
Czytany 2271 razy