1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

rekrutacja banner 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LESZNIE
 
ROK SZKOLNY 2017/2018
 
          REGULAMIN   I  ZASADY PRZYJĘĆ DO KLAS   PIERWSZYCH
 
 
UWAGA !!! - klikając TUTAJ przejdziesz do strony Nabór 2017

https://nabor.pcss.pl/leszno/


WYMAGANE DOKUMENTY  I TERMINY:

·   W dniach od 22 maja 2017r. do 9 czerwca 2017r. godz.15.00 – dostarczenie do sekretariatu szkoły :

·   podanie wypełnione w wersji elektronicznej, wydrukowane i podpisane,

·   życiorys,

·   3 fotografie (opisane: imię i nazwisko, adres),

·   dodatkowe dokumenty dotyczące:

udziału w lekcjach religii lub etyki, deklaracji wyboru drugiego języka obcego, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz poświadczenia okoliczności wymienionych w punkcie 9 niniejszego regulaminu

Uwaga!!!

Dokumenty do pobrania (dostępne poniżej), które należy dołączyć do podania i życiorysu:
(kliknij na linki, aby otworzyć dany dokument)

Oświadczenie woli o uczęszczaniu na lekcji religii/etyki 

Rezygnacja rodzica z uczęszczania jego dziecka na lekcje religii/etyki
 
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

Deklaracja dotycząca języków obcych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka i wykorzystanie wizerunku


·         W dniach od 23 czerwca do 26 czerwca 2017r. dostarczenie świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego - kserokopie potwierdzone przez dyrektora gimnazjum,

·         12 lipca 2017godz.10.00 - ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do szkoły,

·         do 20 lipca 2017 godz.12.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez osobiste dostarczenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

·         21 lipca 2017 godz.13.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 
PROPONOWANE KIERUNKI  NAUCZANIA

PROFILE   KLAS:

·         A - matematyczno - fizyczny (politechniczny) j.angielski, drugi język do wyboru: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski,

/przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce, j.angielski w naukach technicznych/

przedmioty punktowane : matematyka, fizyka, język obcy

Klasa patronacka. Patronat Wydział Fizyki UAM w Poznaniu


·         B - matematyczno-językowy (ekonomiczny) - rozszerzony język angielski,

drugi język do wyboru : j.niemiecki, j.hiszpański, j.francuski, j.rosyjski

/przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce, zastosowanie technologii informacyjnej/

przedmioty punktowane: matematyka, geografia, język obcy

Klasa patronacka. Patronat Wydziału Zarządzania UE w Poznaniu


·         C - lingwistyczna - rozszerzony język angielski i rozszerzony język hiszpański                                      

/przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, język hiszpański

przedmioty uzupełniające : przyroda, historia i społeczeństwo, wiedza o krajach anglojęzycznych, wiedza o krajach hiszpańskojęzycznych /

przedmioty punktowane: język obcy, historia, matematyka

Klasa patronacka. Patronat Instytut Filologii Polskiej w Poznaniu


·         D - klasyczno-prawna rozszerzony język angielski, j.łaciński i kultura antyczna

drugi język do wyboru : j.niemiecki, j.hiszpański, j.francuski, j.rosyjski

/przedmioty rozszerzone: historia, j.łaciński i kultura antyczna, j. angielski

przedmioty uzupełniające: edukacja prawna, przyroda, język grecki/

przedmioty punktowane: historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy

Klasa patronacka. Patronat Instytutu Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu

i Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu


·         E - biologiczno-chemiczny (medyczny) j.angielski,                        

drugi język do wyboru: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski,

/przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,

przedmioty uzupełniające : historia i społeczeństwo, fizyka w naukach medycznych,

język łaciński w naukach przyrodniczych/

przedmioty punktowane: biologia, chemia, język obcy

Klasa patronacka. Patronat Wydział Biologii i Wydział Chemii UAM w Poznaniu

              

·         F - biologiczno-chemiczny – rozszerzony j.angielski,

drugi język do wyboru – j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski, j.francuski

/przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j.angielski

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka w naukach medycznych

język łaciński w naukach przyrodniczych, ekologia krajobrazu.

Przedmioty punktowane: biologia, chemia, język obcy

Klasa patronacka. Patronat Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


·         G - matematyczno-przyrodnicza –  język angielski rozszerzony,

drugi język do wyboru: j.niemiecki, j.hiszpański, j.francuski, j.rosyjski

/przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia lub biologia, j.angielski

przedmioty uzupełniające: ekologia krajobrazu, historia i społeczeństwo

przedmioty punktowane: język obcy, matematyka, geografia

Klasa patronacka. Patronat Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

UWAGA !


Dotyczy wszystkich klas pierwszych.

Wszystkie języki obce nauczane są w grupach międzyoddziałowych, zróżnicowanych ze względu na poziom kompetencji językowych.

Wszystkim chętnym uczniom klas pierwszych szkoła proponuje realizację programu DSD – nauczanie języka niemieckiego kończące się zdobyciem certyfikatu językowego DSD B2/C1.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1.      Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadgimnazjalnych (pod pojęciem „szkoła ponadgimnazjalna” należy rozumieć szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół).

2.      Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole,
wskazuje we wniosku kolejno interesujące go oddziały.


Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane.

3.      W procedurze rekrutacyjnej bierze się pod uwagę sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017

4.      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017r. ustala się następujący sposób przeliczania wyników egzaminu gimnazjalnego na punkty.

     wynik przedstawiony w procentach z:

- języka polskiego

- historii i wiedzy o społeczeństwie

- matematyki

- przedmiotów przyrodniczych

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

   mnoży się przez 0,2

6.Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie

   ukończenia gimnazjum za oceny wyrażone w stopniu:

   - celujący – przyznaje się 18pkt.

   - bardzo dobry – przyznaje się 17 pkt.

   - dobry – przyznaje się 14 pkt.

   - dostateczny – przyznaje się 8 pkt.

   - dopuszczający – przyznaje się 2 pkt.

Lp.

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

Punktacja

Łącznie

1)

liczbowo ocena z języka polskiego i matematyki

max 36 punktów

max 100 punktów

2)

liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną

(z wyłączeniem języka polskiego i matematyki)

max 18 punktów

3)

liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną
(z wyłączeniem języka polskiego i matematyki)

max 18 punktów

4)

świadectwo z wyróżnieniem

7 punktów

5)

Osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w

§ 6.ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017r.

(Dz.U. z 2017, poz.586) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej

max 18 punktów

6)    

 

aktywność kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu

3 punkty

7)

 

 

egzamin gimnazjalny:

- język polski

- historia i wiedza o społeczeństwie

- matematyka

- przedmioty przyrodnicze

- język obcy nowożytny – poziom podstawowy

 

max 20 punktów

max 20 punktów

max 20 punktów

max 20 punktów

max 20 punktów
max 100 punktów

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA

200


5.    Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowani są:

a)  laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych

b)  laureaci olimpiad dla gimnazjalistów:

-        Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów,

-        Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów,

-        Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistów;

c)  laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających zdobycie tytułu laureata.

Przywołane olimpiady i konkursy winny być organizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

6.    Szkolna komisja rekrutacyjna, 12 lipca 2017r., podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

7.    Szkolna komisja rekrutacyjna, 21 lipca 2017 r., podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia; ewentualnie podaje informację o liczbie wolnych miejsc.

8.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

9.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w etapie postępowania rekrutacyjnego

     lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w

     następnym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę poniższe kryteria:

a)     wielodzietność rodziny kandydata,

b)     niepełnosprawność kandydata,

c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)     objęcie kandydata pieczą zastępczą.

       Kryteria, o których mowa w pkt. 9, mają jednakową wartość.

10. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów, potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o których mowa w pkt.9, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta , burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

 

 

 

                              GWARANTUJEMY REALIZACJĘ PODSTAW PROGRAMOWYCH

                                  DAJĄCYCH PODŁOŻE DOBREGO PRZYGOTOWANIA

                                                   DO   EGZAMINU   MATURALNEGO

 

 

                                                                                                                                     Przewodniczący

Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

                                                                             I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich

       mgr inż. Robert Przykucki


 
 
Kliknij w poniższy banner !
 
 
dlaczego jedynka
 
Na skróty:
 
 

 
 
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
Czytany 12898 razy