1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

                                             KOLEŻANKI  I  KOLEDZY  NAUCZYCIELE

              UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH/PONADGIMNAZJALNYCH

pragniemy zaprosić Was do udziału w konkursie na pracę z zakresu nauk przyrodniczych

                                                     ,,KATEDRA UCZNIOWSKA”

Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych wszelkiego typu. Organizatorem jest zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich  w Lesznie. Honorowy patronat nad konkursem objęli:

Prezydent Miasta Leszna, Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i prof. Wojciech Nawrocik

 z Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu.

1.       Cele konkursu:

a) rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej naturalnej fascynacji światem przyrodniczym, jego różnorodnością i pięknem,

a) upowszechnienie aktywnego nauczania przedmiotów przyrodniczych i podniesienia wykształcenia w tej dziedzinie,

b) kształtowanie umiejętności przeprowadzania obserwacji zjawisk, wykonywania prostych eksperymentów i ich dokumentowania, interpretacji i opisu,

c) zainteresowanie młodzieży szkolnej tematyką ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ekologii regionu,

d) inspirowanie młodzieży do planowania, realizacji i prezentacji projektów konkursowych o charakterze interdyscyplinarnym,

e) tworzenie ogólnodostępnych zasobów edukacyjnych dotyczących przedmiotów przyrodniczych,

f)  ułatwienie wymiany doświadczeń między nauczycielami różnych przedmiotów,

g) kształtowanie umiejętności korzystania z literatury polskiej i obcojęzycznej.

 

2. Opis konkursu         

Aby wziąć udział w konkursie należy zaplanować, wykonać i opisać projekt będący propozycją obserwacji, eksperymentów bądź propozycją wykorzystania multimediów do wspomagania nauczania- uczenia się o zjawiskach przyrodniczych.

Prace konkursowe rozpatrywane będą w dwóch kategoriach:

I. demonstracje zjawisk

II. prezentacje multimedialne z zakresu nauk przyrodniczych i ochrony środowiska.

 

3. Etapy konkursu:

Konkurs ma charakter otwarty.

I etap – w konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który zgłosi chęć przystąpienia do

konkursu pocztą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , podając :

 imię i nazwisko, temat pracy, kategorię,  imię i nazwisko opiekuna pracy, nazwę i adres szkoły,

 e- mail ucznia, najpóźniej do 30 listopada 2018r. Każde zgłoszenie powinno zawierać wypełnione komputerowo,

 podpisane i zeskanowane Deklaracje Uczestnika wszystkich autorów oraz Deklarację Opiekuna Naukowego.

 Pracę przygotowują zespoły co najwyżej trzyosobowe.

Wszelkie informacje o konkursie będzie można uzyskać pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

II etap- prace konkursowe należy przesłać do dnia 8 marca 2019r.

Prace należy przygotować w formie prezentacji multimedialnej w formacie obsługiwanym przez program Microsoft PowerPoint lub Prezi i przesłać do Organizatora w postaci elektronicznej na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

Parametry prezentacji: "Rozmiar plików nie powinien przekraczać 15 MB"

W pracy badawczej niedopuszczalne są jakiekolwiek doświadczenia z użyciem zwierząt kręgowych.

Obowiązuje pełny wykaz wykorzystywanej literatury zamieszczony na końcu pracy, opracowany wg obowiązujących norm.           

 III etap-Weryfikacja złożonych prac przez komisję konkursową. Ustalenie listy finalistów Konkursu.

Zgłoszone do Konkursu prace oceniane będą przez Jury, wg następujących kryteriów:

a)      wartość merytoryczna i edukacyjna projektu,

b)      oryginalność pomysłu, koncepcji i technik wykorzystywanych w prezentacji,

c)       komentarz do prezentowanych treści,

d)      interdyscyplinarność projektu,

e)      skala przedsięwzięcia,

f)       wkład pracy.

IV etap- finał Konkursu 29.03.2019 roku. O szczegółach finału osoby wyróżnione zostaną indywidualne powiadomione. Należy przygotować się do prezentacji swojej pracy podczas sesji finałowej.

Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut.

 

4. Ustalenia dodatkowe

a) Organizatorzy zastrzegają sobie nabycie majątkowych praw autorskich do wszystkich wyróżnionych oraz

     nagrodzonych prac konkursowych, na wszystkich polach eksploatacji określonych ustawą o prawie autorskim

     i prawach pokrewnych ( Dz. U. 2000, Nr 80, po. 904 ze zm.).

b) Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Autorom.

c) Wszystkie zgłoszone do Konkursu prace mogą być w całości lub we fragmentach wykorzystane przez Organizatorów w materiałach edukacyjnych i informacyjnych, mogą również być publikowane na stronach internetowych Organizatorów.

d) W czasie pobytu w I LO im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie podczas finału Konkursu za zdrowie i bezpieczeństwo

     Uczestników odpowiadają ich Opiekunowie.

e) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu oraz dokonania zmian w Regulaminie Konkursu bez podania przyczyn.

f) Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

g) Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

   

Deklaracja Uczestnika i Deklaracja Opiekuna Naukowego do pobrania na stronie internetowej I LO-

www.jedynka-leszno.pl

                                                                                                      

Do zobaczenia na Konkursie

Komitet Organizacyjny         

Strona 1 z 108