1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

Klasa klasyczno-prawna

dla ambitnych, lubiących wyzwania i naukę

·         Patronat nad klasą obejmuje Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Międzyobszarowymi Indywidualnymi Studiami Humanistycznymi i Społecznymi MISHiS.

·         Uczniowie klasy klasyczno-prawnej będą również współpracować z pracownikami naukowymi PWSZ w Lesznie na czele z Panem profesorem dr hab. Aleksandrem Mikołajczakiem – Dyrektorem MISHiS UAM w Poznaniu.

·         Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język łaciński, język angielski, historia i wiedza o społeczeństwie. Dodatkowo nauka greki oraz drugiego języka nowożytnego. W przypadku wyboru języka niemieckiego istnieje możliwość przystąpienia do programu DSD kończącego się zdobyciem certyfikatu językowego na poziomie B2/C1.

·         Klasa liczyć ma 15 -20 osób.

·         Każdy uczeń klasy objęty będzie opieką tutorską. Do zadań tutora należy indywidualna opieka merytoryczna i wychowawcza, stymulowanie wszechstronnego osobistego rozwoju ucznia, a także wspomaganie w realizacji jego zadań i obowiązków.

·         Nauka w klasie klasycznej ma na celu przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (w szczególności związanych z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym) oraz podjęcia studiów w ramach MISHiS. Studentom MISHiS przysługuje indywidualna organizacja studiów - mogą oni wybierać spośród ponad 60 kierunków na 9 wydziałach UAM w Poznaniu. W ramach studiów w Programie MISHiS można uzyskać więcej niż jeden tytuł licencjata oraz magistra. (mishis.amu.edu.pl).

W osiągnięciu tego celu pomocne będą: zajęcia z pracownikami naukowymi UAM i PWSZ organizowane w szkole, udział w wykładach i warsztatach na wyższych uczelniach, realizacja projektów naukowych pod merytoryczną opieką nauczycieli liceum i pracowników naukowych UAM, udział w wyjazdach naukowych krajowych i zagranicznych.

·         Pragniemy, aby absolwenci tej klasy zdobyli nie tylko najwyższej jakości wykształcenie, ale także uzyskali umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne zarówno w życiu, dalszej edukacji, jak i w przyszłej pracy.

·         Nasz absolwent to nowoczesny humanista, który szanując przeszłość i dziedzictwo kulturowe, potrafi biegle wykorzystać nabyte kwalifikacje w szybko zmieniającym się świecie. To człowiek potrafiący łączyć naukę ze swoimi pasjami.

Czytany 1409 razy